Pagina clientului Imprima E-mail

Informaţiile cuprinse în această pagină prezintă, în sinteză, conţinutul sub-paginilor menţionate în continuare precum şi trecerea în revistă a etapelor care pot fi parcurse de un client, de la exprimarea intenţiei până la obţinerea unui credit pentru finanţarea unuia sau mai multor proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice.

La parcurgerea sistematică a sub-meniului pot fi obţinute date privind clienţii, respectiv categoriile de instituţii care pot solicita finanţare şi lista clienţilor care au obţinut finanţarea, criteriile de eligibilitate folosite pentru selectarea clienţilor şi a proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice precum şi informaţii privind serviciile orientate către client pe care le oferă experţii Fondului.

O atenţie deosebită este acordată prezentării în detaliu a informaţiilor pe care clienţii sunt solicitaţi să le furnizeze Fondului prin completarea formularelor care pot fi descărcate şi din această pagină. Sunt prezentate structurat datele ce trebuie incluse în Formularul 1 – Cerere de finanţare, general valabil pentru toţi clienţii Fondului, Formularul nr. 2a - Cerere de finanţare pentru societăţi comerciale cu capital privat sau mixt şi Formularul nr. 2b - Cerere de finanţare pentru autorităţi ale administraţiei publice locale.

Detalii referitoare la rezultatele obţinute prin finanţarea de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice sunt prezentate la rubricile Tehnologii aplicate şi Proiecte de succes. Sunt create astfel, premisele familiarizării clienţilor cu etapele care vor fi parcurse împreună cu experţii Fondului, pornind de la identificarea oportunităţilor privind economisirea energiei şi a resurselor primare şi a tehnologiilor disponibile, până la realizarea investiţiei şi evaluarea şi monitorizarea economiilor de energie şi resurse primare şi a economiilor financiare.

Glosarul este destinat familiarizării clienţilor Fondului cu terminologia specifică domeniului. Acesta cuprinde termeni uzuali provenind din domeniul eficienţei energetice, al surselor regenerabile de energie şi al protecţiei mediului ambiant. Sunt explicaţi, de asemeni, şi termeni care provin din domeniul financiar şi al gestiunii riscului.

Etapele pentru obţinerea unui credit

Etapele care pot fi parcurse de un client pentru obţinerea unui credit pentru finanţarea unuia sau mai multor proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice, de la exprimarea intenţiei şi până la semnarea contractului de împrumut, sunt descrise în continuare.  

Etapa I

Se descarcă documentul Formularul nr. 1.doc - Cerere de Finantare (sau de la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/Formulare/).

Se completează toate rubricile Formularului în limba română (fie direct, după tipărire, fie în MS Word şi se tipăreşte) şi se asumă datele înscrise prin semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal al clientului.

Se transmite Formularul nr. 1 – Cerere de finanţare, completat, semnat şi ştampilat, la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei:

  • Prin fax (la numerele 021.233.88.01 şi 021.233.88.02) sau
  • Prin poştă (la adresa Clădirea Strauss, str. Johann Strauss nr. 2A, etaj 6, sector 2, RO – 020312 Bucureşti 30).
Foarte important ! Transmiterea Formularului nr. 1 – Cerere de finanţare nu obligă în nici un fel părţile în continuarea demersurilor pentru acordarea, respectiv primirea unui credit comercial pentru finanţarea unuia sau mai multor proiecte de eficienţă energetică.

Odată cu primirea de către client (în maximum 48 de ore de la transmitere), prin fax, a notificării privind acceptarea sau respingerea de către Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, a Cererii de finanţare (Formularul nr. 1), se încheie prima etapă.  

Etapa II

Parcurgerea etapei a II-a are loc numai în cazul acceptării de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a Cererii de finanţare (Formularul 1).

În această etapă, clientul furnizează, prin completarea Formularului nr. 2 (a - pentru societăţi comerciale cu capital privat sau mixt sau b – pentru autorităţi ale administraţiei publice locale), un volum important de informaţii, urmând structura şi conţinutul explicitate în sub-pagina Formulare.

Reprezentanţii clienţilor societăţi comerciale cu capital privat sau mixt descarcă documentul Formular nr. 2a.doc - Cerere de Finantare pentru societati cu capital privat sau mixt.doc (sau de la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/Formulare/).

Reprezentanţii clienţilor autorităţi ale administraţiei publice locale descarcă documentul Formular nr. 2b.doc - Cerere de Finantare pentru autoritati ale administratiei publice locale (sau de la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/Formulare/).

Se completează toate rubricile Formularului şi declaraţia din Anexa 1 în limba română (fie direct, după tipărire, fie în MS Word şi se tipăreşte) şi se asumă datele înscrise prin semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal al clientului. Se anexează, în copie, toate documentele menţionate în Lista de la sfârşitul Formularului nr. 2.

Se transmit la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei prin poştă:

  • Formularul nr. 2 completat,
  • Declaraţia din Anexa 1, semnate şi Ştampilate,
  • Copii după toate documentele menţionate în Lista de la sfârşitul Formularului nr. 2.
Foarte important ! Experţii Fondului pot acorda, la cerere, asistenţă pentru completarea Formularului nr. 2, ocazie cu care pot fi colectate şi copiile documentelor menţionate în Lista de la sfârşitul Formularului nr. 2.  

Etapa III

Etapa a III-a constă în semnarea de către părţi a Acordului de principiu. În acest document sunt stabiliţi parametrii comerciali ai creditării: dobânda, taxa de monitorizare, perioada de graţie, perioada de rambursare (care include perioada de graţie), garanţiile etc. Această etapă urmează după verificarea informaţiilor, evaluarea clientului şi a proiectului şi finalizarea analizei de bază şi precede aprobarea sau respingerea, după caz, de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei.

Foarte important ! Semnarea Acordului de principiu nu implică în mod obligatoriu aprobarea finanţării şi semnarea Contractului de finanţare.

Etapa IV

Parcurgerea etapei a IV-a are loc numai după aprobarea de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a finanţării. Etapa constă în semnarea de către părţi a Contractului de finanţare şi, după caz a Contractului sau Contractelor de garanţii atribuite de client în favoarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Durata

În general, între momentul exprimării intenţiei şi prima tragere din creditul aprobat de Fond pentru finanţarea de către client a unuia sau mai multor proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice pot trece 45 (patruzecişicinci) de zile calendaristice. Această durată poate fi redusă în condiţiile în care clientul pune la dispoziţia şi furnizează experţilor Fondului în timp util documentaţia şi informaţiile necesare finalizării analizei de bază care precede semnarea Acordului de principiu.

Foarte important ! Furnizarea unor garanţii viabile, care să acopere în mod corespunzător valoarea creditului solicitat poate reduce la 30 (treizeci) de zile calendaristice durata până la prima tragere.

Confidenţialitate

Pe toată durata colaborării cu clientul, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei asigură confidenţialitatea datelor referitoare la client şi la activitatea acestuia. Cu acordul clientului, şi numai după demararea implementării proiectului de eficienţă energetică, Fondul poate publica detalii referitoare la proiect, analiza financiară a acestuia şi beneficiile estimate (economii de energie şi resurse primare, reduceri de emisii de gaze cu efect de seră şi economii financiare).

Ultima modificare ( 18 ianuarie 2018 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.